Používate už nepodporovaný internetový prehliadač. Stránky v ňom nebudú správne zobrazené. Odporúčame použiť niektorý z nasledujúcich: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, alebo Microsoft Edge (súčasťou operačného systému Windows 10).

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky nakupovanie na portálu "FiskalPRO"

Nakupovanie tovaru a služieb prostredníctvom internetového portálu eshop.fiskalpro.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby (ďalej len "spotrebiteľ") za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
Prevádzkovateľom internetového obchodu je: A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4, Púchov 020 01 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel Sro, vložka 14910/R. IČO: 36337960 Telefón: 042/4711642 E-mail: obchod@a3soft.sk (ďalej len "predávajúci").
I. Objednávka tovaru a služieb 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho (alebo partnerov Predávajúceho) prostredníctvom obchodného systému na internetovej stránke portal.fiskalpro.eu písomnou formou objednávky cez e-shop eshop.fiskalpro.sk a v súlade s platným zverejneným cenníkom. 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom NR SR č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku. 3. Pri každej objednávke musí každá fyzická osoba a fyzická a právnická osoba - podnikateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 4. Tieto údaje budú v zmysle zákona NR SR o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru alebo poskytujúcu objednanú službu). 5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a týmto okamihom zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. 6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do 24 hod. od odoslania elektronickej objednávky prostredníctvom eshopu eshop.fiskalpro.sk. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 7. V prípade stornovania objednávky po lehote 24 hodín bude predajca kupujúcemu účtovať storno poplatok vo výške 50% z nákupnej ceny tovaru bez DPH.
II. Poskytovanie informácií o tovare a službe Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi informácie o ponúkanom tovare a službách na vyžiadanie telefonicky alebo e-mailom v pondelok – piatok v čase od 7:30 do 16:00 hod.
III. Dodacie lehoty Objednaný tovar zasiela predávajúci obvykle do 3 - 7 dní odo dňa zaevidovania objednávky. Pri platbe prevodom na účet predávajúceho (platí pre SR a ČR) bude tovar vyexpedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho v prípade, že je tovar skladom.
IV. Cena, platobné podmienky a prepravné 1. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho resp. na faktúru so splatnosťou, po vzájomnej dohode. UPOZORNENIE V prípade platby na faktúru je tovar vo vlastníctve predávajúceho do času, kedy bude suma tovaru uhradená na účet predávajúceho. Predávajúci môže po uplynutí splatnosti faktúry požadovať od kupujúceho zaslaný tovar späť. Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a s originálnymi visačkami, inak zodpovedá predávajúcemu za prípadnú škodu na tovare. 2. V prípade neuhradenia platby na faktúru v dohodnutom termíne splatnosti je predávajúci spotrebiteľovi oprávnený účtovať zmluvnú pokutu do výšky 1% z neuhradenej platby za každý deň omeškania a to až do dňa kedy bude dlžná suma pripísaná na účet predávajúceho. 3. Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky. 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru spôsobené prepravnou spoločnosťou. 5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v eshope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (prepravná spoločnosť DPD) b) TNT Express Worldwide spol. s r.o. (prepravná spoločnosť TNT)
6. Predávajúci a Spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na opakovaných platbách (tzv. Reccurring payments). Obchodník iniciuje platbu na pozadí bez účasti Spotrebiteľa s využitím platobnej karty Spotrebiteľa. Pre aktiváciu Opakovanej platby sa využije prvá platba realizovaná Spotrebiteľom, pri ktorej je indikovaná požiadavka na registráciu do "recurring" programu. Prvá platba prejde kompletným 3DS overením. Každá ďalšia platba sa bude uskutočňovať vo vopred dohodnutých intervaloch medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom (držiteľom platobnej karty) a bez 3DS overenia. Pri aktivácii Opakovanej platby Predávajúci uvedie a Spotrebiteľ potvrdí podmienky realizovania Opakovaných platieb a to najmä:
a) frekvenciu realizovania opakovaných platieb b) čiastku opakovanej platby b) podmienky zrušenia registrácie
Platnosť registrácie Opakovanej platby je len počas platnosti karty Spotrebiteľa, do doby zrušenia registrácie alebo najdlhšie do 1 roka od poslednej platby, inak sa skončí platnosť registrácie. Správa registrácie Opakovaných platieb pre Spotrebiteľa prebieha prostredníctvom portálu na adrese zákaznícka zóna.
V. Preberanie tovaru 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. 2. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má tovar v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho. 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na spotrebiteľa. 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
VI. Odstúpenie od zmluvy 1. Pri veľkoobchodnom predaji je spotrebiteľ oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). 2. V prípade, že spotrebiteľ nesplní povinnosť uvedenú v článku Odstúpenie od zmluvy, týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 3. Vrátenie tovaru do 14 dní je možné bez udania dôvodu. Tovar musí byť v pôvodnom obale s etiketami, nepoužívaný. 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru c) vystavená cena tovaru bola chybná
VII. Záruka a servis 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru. 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje vadu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
VIII. Záverečné ustanovenia 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak. 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. 3. Kupujúci súhlasí, že všetky súdne náležitosti budú prejednávané v mieste sídla firmy predávajúceho, miestne a vecne príslušného súdu. 4. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy tu založené sa riadia príslušnými ustanoveniami upravenými v Slovenskom právnom poriadku, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vzniknuté spory budú zmluvné strany riešiť predovšetkým rokovaním a vzájomnou dohodou v dobrej viere a s dobrými úmyslami. V prípade, že nedôjde k dohode, budú také spory, rozpory alebo nároky s konečnou platnosťou vyriešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Všeobecné podmienky používania "SW FiskalPRO"

Spoločnosť A3 Soft s.r.o., sídlo: Továrenská 98/4, Púchov 020 01, Slovenská republika, IČO: 36337960, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel Sro, vložka 14910/R.
I. Vymedzenie pojmov 1. "Poskytovateľ" znamená spoločnosť A3 Soft s.r.o., sídlo: Továrenská 98/4, Púchov 020 01, Slovenská republika, IČO: 36337960, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel Sro, vložka 14910/R. 2. "Užívateľ" je tretia osoba prevádzkujúca zariadenie na území Slovenskej republiky, ktorá používa zariadenie. 3. "Zariadenie" znamená zariadenie s obchodným označením "FiskalPro" prenechané na užívanie objednávateľa poskytovateľom, umožňujúci elektronickú evidenciu tržieb a súčasne funkciu platobného terminálu. 4. "Aplikácia" znamená softwarové riešenie inštalované do zariadenia, ktoré zabezpečuje použitie zariadenia na elektronickú evidenciu tržieb. 5. "Služba" znamená zabezpečenie elektronickej evidencie tržieb prostredníctvom zariadenia. 6. "Transakcia" znamená úhradu ceny, alebo jej časti, za dodaný tovar respektíve poskytnutú službu prostredníctvom zariadenia v prevádzkarni užívateľa alebo akýkoľvek prenos informácií prostredníctvom zariadenia. 7. "Pravidlá" znamená tieto Všeobecné podmienky používania "Moja pokladňa" - JAS. 8. "Doplnková služba" je dodatočná služba poskytovaná poskytovateľom užívateľovi prostredníctvom zariadenia a to na základe osobnej objednávky užívateľa.
II. Registrácia užívateľa 1. Užívateľ bude oprávnený užívať zariadenie a aplikáciu na elektronickú evidenciu tržieb za podmienky, že užívateľ úspešne vykoná riadnu a úplnú registráciu ako užívateľ aplikácie prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetovej stránke portal.fiskalpro.eu, pričom bez úspešnej registrácie nie je možné zariadenie používať na elektronickú evidenciu tržieb. 2. Uskutočnením úspešnej registrácie užívateľa v zmysle bodu 1. tohto článku poskytovateľ udelí užívateľovi súhlas s užívaním zariadenia a súčasne súhlas s užívaním aplikácie v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel.
III. Povinnosti užívateľa 1. Užívateľ bude niesť všetky náklady súvisiace s užívaním zariadenia. 2. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby zariadenie mohlo byť pripojené do elektrickej siete s parametrami 230 V / 50 kHz a to trvalo alebo prechodne podľa typu zariadenia. 3. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby zariadenie bolo užívané riadne a výlučne určený účel užívania zariadenia. 4. Užívateľ je povinný chrániť užívané zariadenie pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a správať sa tak, aby na používanom zariadení nevznikala škoda. Za spôsobenú škodu v celom rozsahu zodpovedá poskytovateľovi užívateľ. 5. Užívateľ je povinný umožniť poskytovateľovi alebo jeho zástupcovi prehliadku užívaného zariadenia z dôvodu zistenia, či ho užívateľ používa v súlade s touto zmluvou respektíve k zisteniu funkčnosti a stavu zariadenia. 6. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom týchto pravidiel a ich obsahu rozumie. 7. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosťou, že aplikácia je autorským dielom a akýkoľvek zásah do aplikácie bez výslovného súhlasu poskytovateľa je protiprávne. 8. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že akýkoľvek zásah do zariadenia bez výslovného súhlasu poskytovateľa je protiprávny. 9. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že registračné a oznamovacie povinnosti voči príslušnému správcovi dane súvisiace s elektronickou evidenciou tržieb musí splniť samotný užívateľ a uvedené povinnosti nebudú za užívateľa splnené poskytovateľom, poskytovateľ pre užívateľa bude zabezpečovať len prevádzkovanie technického riešenia elektronickej evidencie tržieb.
IV. Súhlasy užívateľa 1. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel udeľuje poskytovateľovi súhlas s poskytovaním respektíve zasielaním marketingových informácií užívateľovi. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel udeľuje poskytovateľovi súhlas s poskytnutím identifikačných a kontaktných údajov užívateľa a jeho zariadení tretej osobe a to najmä v súvislosti s užívaním zariadenia respektíve aplikácie respektíve s elektronickou evidenciou tržieb alebo v súvislosti s poskytovaním respektíve zasielaním reklamných a marketingových informácií užívateľovi. 2. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov užívateľa poskytnutých poskytovateľovi respektíve získaných poskytovateľom v súvislosti s registráciou užívateľa v zmysle článku II. týchto pravidiel alebo v súvislosti s užívaním zariadenia respektíve aplikácie na elektronickú evidenciu tržieb a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie elektronickej evidencie tržieb užívateľa. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel potvrdzuje poučenie poskytovateľom o jeho právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov užívateľa a to najmä poučenie o:
a) tom, že spracovanie osobných údajov je dobrovoľné, b) o rozsahu, účele spracovania osobných údajov a o subjektoch, ktorým môžu byť spracované osobné údaje poskytnuté, c) o práve užívateľa na prístup ku spracovaným osobným údajom, d) o práve užívateľa na opravu osobných údajov, e) o práve užívateľa žiadať odstránenie rozporu so zákonom pri spracovaní osobných údajov.
Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel poveruje poskytovateľa spracovaním osobných údajov fyzických osôb konajúcich v mene užívateľa pri vykonaní registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel a pri elektronickej evidencii tržieb užívateľa, pričom užívateľ súčasne vyhlasuje a potvrdzuje, že osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene užívateľa spracováva v súlade so zákonom a je oprávnený poveriť poskytovateľa spracovaním osobných údajov fyzických osôb konajúcich v mene užívateľa v zmysle vyššie uvedeného. 3. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel prehlasuje a potvrdzuje, že súhlasí, aby tretia osoba zabezpečujúca spracovanie transakcií uskutočnených prostredníctvom zariadenia používaným užívateľom, sprístupnila poskytovateľovi všetky informácie o transakciách uskutočnených prostredníctvom zariadenia užívaným užívateľom. 4. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel prehlasuje a potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby poskytovateľ sprístupnil všetky informácie o transakciách uskutočnených prostredníctvom zariadenia používaným užívateľom tretej osobe určenej poskytovateľom. 5. Užívateľ berie na vedomie a vykonaním registrácia v zmysle článku II. týchto pravidiel vyslovuje súhlas s tým, že každý telefonický rozhovor medzi užívateľom a poskytovateľom môže byť za účelom kontroly služieb poskytovaných poskytovateľom, zlepšenie kvality služieb poskytovaných poskytovateľom alebo z iného dôvodu zaznamenaný na záznamové médium a ponechaný na záznamovom médiu. 6. Užívateľ vykonaním registrácie v zmysle článku II. týchto pravidiel vyslovuje a udeľuje poskytovateľovi súhlas so zverejnením užívateľa poskytovateľom ako osoby, pre ktorú poskytovateľ zabezpečuje elektronickú evidenciu tržieb, pričom zverejnenie alebo nezverejnenie uvedenej informácie je na rozhodnutí poskytovateľa. Užívateľ súčasne pre účel uvedený v prvej vete tohto bodu bezodplatne súhlasí s uvedením identifikačných údajov, adries, logá, ochranné známky alebo iného označenia a iných dodatočných údajov užívateľa alebo jeho prevádzok v prípade zverejnenia skutočnosti uvedené v prvej vete tohto bodu. 7. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený účtovať náhradu administratívnych nákladov spojených s ukončením prevádzky Zariadenia - platobného terminálu a deinštaláciu Zariadenia - platobného terminálu u Užívateľa. Tento poplatok je Poskytovateľ oprávnený účtovať za každé jedno Zariadenie, v prípade ukončenia Zmluvy (Poskytovanie služieb prostredníctvom prenechaného zariadenia "A3 Pay FiskalPRO"), a to najmä pokiaľ neboli Služby - platobné služby aktívne využívané minimálne po dobu 12 mesiacov. Výška poplatok za ukončenie prevádzky Zariadenia - platobného terminálu je 65€ bez DPH a poplatok za deinštaláciu Zariadenia - platobného terminálu u Užívateľa je 120€ bez DPH za každé Zariadenie.
V. Zrušenie registrácie užívateľa 1. Užívateľ je oprávnený zrušiť svoju registráciu vykonanú v zmysle článku II. týchto pravidiel prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetovej stránke portal.fiskalpro.eu, pričom zrušenie registrácie nadobudne účinnosť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom užívateľ vykonal zrušenie registrácie. 2. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu užívateľa vykonanú v zmysle článku II. týchto pravidiel z nasledujúcich dôvodov:
a) užívateľ užíva zariadenie v rozpore s týmito pravidlami, b) užívateľ používa aplikáciu v rozpore s týmito pravidlami, c) užívateľ uskutočnil, pokúsil sa o uskutočnenie alebo umožnil zásah do zariadenia, d) užívateľ uskutočnil, pokúsil sa o uskutočnenie alebo umožnil zásah do aplikácie, e) užívateľ porušil, respektíve nesplnil akúkoľvek povinnosť alebo záväzok užívateľa v zmysle týchto pravidiel,
pričom zrušenie registrácie je účinné prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom poskytovateľ vykonal zrušenie registrácie. Poskytovateľ oznámi zrušenie registrácie užívateľa elektronickou poštovou správou zaslanou na e-mailovú adresu užívateľa. 3. Dňom zrušenia registrácie v zmysle tohto článku zaniká právo užívateľa používať zariadenia a aplikáciu na elektronickú evidenciu tržieb.
VI. Záverečné ustanovenia 1. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu na trhu, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto pravidlá (ďalej len "Zmena Pravidiel"). Poskytovateľ je povinný zmenu pravidiel s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť užívateľovi najneskôr 14 dní vopred elektronickou správou zaslanou na e-mailovú adresu užívateľa a zverejnením zmeny pravidiel na internetovej stránke portal.fiskalpro.eu. 2. V prípade nesúhlasu užívateľa so zmenou pravidiel má užívateľ právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny pravidiel z uvedeného dôvodu zrušiť svoju registráciu vykonanú v zmysle článku II. týchto pravidiel, inak právo užívateľa na zrušenie registrácie z uvedeného dôvodu zaniká. V prípade, že užívateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo zrušiť svoju registráciu vykonanú v zmysle článku II. týchto pravidiel, platí, že užívateľ sa zmenou pravidiel súhlasí. 3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2016.